Yönettiğim Tezler

Doktora

 • Doktora, M.SELAMİ, “Özel Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Karşılaşmalarının Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyete Etkisi”, 2022.
 • Doktora, A.UYSAL, “Tüketici temelli marka otantikliğinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi”, 2021.
 • Doktora, G.Kurtuldu, “Uluslararası Marka İttifaklarında Tüketicilerin Algıladığı Uyum ile Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin ve Değerlerinin Satın Alma Niyeti ile Etkileşimi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
 • Doktora, S.Öztürk, “Tüketicilerin İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığının Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı-Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
 • Doktora, G.Kara, “Teknolojik Ürünlerin Subjektif ve Objektif Özelliklerin Yeni Ürün Satınalma Niyeti Üzerinde Etkileri”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.

Yüksek Lisans

 • Yüksek Lisans, N.DERBISHEV, “Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarının (drone) hedefe ulaşmasına yönelik yeni bir yaklaşım”, 2021.
 • Yüksek Lisans, İ.DEMİRHAN, “Pist başı beklemelerinin gerçek zamanlı trafik verisi kullanılarak kuyruk teorisi yöntemi ile analizi: İstanbul Havalimanı örneği”, 2021.
 • Yüksek Lisans, A.Bahattin, “Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi – Özel Orta Öğretim Örneği”, 2020 .
 • Yüksek Lisans, B. Altay, “Mobil Uygulamaların Şehir İçi Toplu Taşımada Kullanımı ve Toplu Taşıma Kullanıcıları Tarafından Kabulü”, 2019.
 • Yüksek Lisans,C.TÜRKER , “Tüketicilerin Yeni Teknolojileri Benimsemelerinin Teknoloji Kabul Modeli Boyutları İtibarıyla İncelenmesi: Mobil Ödeme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma”, 2019.
 • Yüksek Lisans, H.Göktaş, “Ankara ilinde yaşayan 45 yaş ve üzeri kişilerin yaşlılık beklenti ve algılarının sosyo-demografik özellikler itibariyle incelenmesi”, 2019.
 • Yüksek Lisans, A.Peker, “Yerli ve Yabancı Markalı Ürünlerde Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Kahve Zincirlerine Yönelik Bir Uygulama”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
 • Yüksek Lisans, S.Öztürk, “Tüketicilerin ürün yerleştirmeye yönelik tutumları üzerinde sosyo-demografik ve psikografik etkenlerin rolü”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
 • Yüksek Lisans, F.Mutlu, “İşletmelerde İstihbarat Sistemi-İstanbul İlinde Pilot Bir Araştırma”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
 • Yüksek Lisans, N.Çetintürk, “Basılı Reklamlardan Geleneksel İlan ve Advertorial (Tanıtıcı Reklam) Uygulamalarının Karşılaştırılması”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
 • Yüksek Lisans, R.Dağli, “Banka Müşterilerinin Internet Bankacılığına İlişkin Kanaatlerinin İncelenmesi ve Konu ile İlgili Pilot Bir Araştırma”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
 • Yüksek Lisans, A.Duygun, “Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Bir Pilot Araştırma”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
 • Yüksek Lisans, E.Kartal, “Doğrudan Posta Yönteminde Müşterilerin Geri Kazanımları ile Demografik, Sosyo-Ekonomik Özellikleri Arasındaki İlgi ve Yönteme İlişkin Değerlemeleri”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.